2007-12-28

ދެޕާޓީ އެއްމޭޒު ދޮށުގައި: މަންޒަރު ރީތި ނަމަވެސް ނަތީޖާ ސުމެއްސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގަން ފުރުސަތު ލިބުމާއެކު ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ދެ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއާއި ޑީއާރުޕީގެ މެދުގައި ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އުފެދުނެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށްތިއްބެވި ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ އަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑުކިޔައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އެމްޑީޕީ އަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި ނިސްބަތްކުރެވުނެވެ. ދެޕާޓީގެ ދެމެދުގައި ދެވެމުންދިޔަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކާއި ކުރެވެމުންދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ހިޔަނި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އޮތީ އެޅިފައެވެ. 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސައްކަތް ލަސްކުރަނީ ޑީއާރުޕީން ކަމަށް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދިޔައެވެ. ސަބަބަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ޑީއާރުޕީއަށް އޮތުމެވެ. އެހެނަސް ސާރުކާރާއި ޑީއާރުޕީން ބުނަމުންދިޔައީ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި އެމަސައްކަތް ލަސްކުރަމުންދަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ. 

2007-11-02

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ބިލް، 27 އޮކްޓޯބަރު 2005 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ބ.އަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ އާއި ސ.އަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާޙީމް ޝަރީފްގެ ތާއީދާއެކު މިބިލް ހުށަހެޅުއްވީ މ.އަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމެވެ. 

މި ބިލް ފާސްކުރެއްވީ، ބިލް ހުށަހެޅުއްވިތާ 524 ދުވަސްފަހުން، 4 އެޕްރީލް 2007 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހުއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި 36 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. 

2007-10-30

ރިފޯމާ ބީރައްޓެހި ރިފޯމް މިނިސްޓަރާއި ރިފޯމް ކޮމިޝަނަރު


ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަން ދިގުލައި، ރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު އެވެރިކަމުގެ މަތިން ފޫހިވެ، މައުމޫން އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަން ފެށުމާއެކު ހެއްދެވިގޮތަކީ ތައުލީމީ ޒުވާން ބޭފުޅުންކޮޅެއް ކެބިނެޓަށް ގެންނެވުމެވެ. އިސްލާހީ އެޖެންޑާއާއި މަގުޗާޓުގެ ނަން ގިނައިން ވިދާޅުވާން ފެއްޓެވުމެވެ. ހަމައެޔާއެކު ޒުވާން ކެބިނެޓް ވަޒީރުން މައުމޫން ދިފާއުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ނެރުއްވުމެވެ. 

މައުމޫންގެ ސިފަ ރީތިކުރައްވައި އޭނާގެ ގާބިލްކަމާއި މޮޅުކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމުގެ ވާހަކަދެއްކެވުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާކުރެއްވި ބައެއް ވަޒީރުން ''މިއީ ވާވަރުކަމެއް ނޫނޭ ހީވުމުން'' މައުމޫން ދޫކުރައްވައި ހިނގައްޖެއެވެ. އެޔާއެކު ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގައި ރިފޯމް މިނިސްޓަރާއި ރިފޯމް ކޮމިޝަނަރު ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. ރިފޯމް މިނިސްޓަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު ނަޝީދު އެވެ. ރިފޯމް ކޮމިޝަނަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އެޓާނީޖެނެރަލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދެވި މުހައްމަދު އަނިލް އެވެ.

2007-10-04

ނަފްސު އިސްލާހުކުރުމުގެ އެޖެންޑާ


މިފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން އިވޭ އަޑަކީ އިސްލާހުގެ އަޑެވެ. އެންމެ ގިނައިން އިވޭ ވާހަކައަކީ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ވާހަކައެވެ. ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފޯވަހި މިއޮތީ އައިސްފައެވެ. މިފޯވަހީގައި އިސްލާހީ މަޝްވަރާ ތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ދަނީ ބޭއްވެމުންނެވެ. ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ފާޑުކިޔުމުގެ ދޮރުތައް ދަނީ ހުޅުވެމުންނެވެ. އިސްލާހީ ބަދަލުތަކަށް އެދުންވާ މީހުންގެ އުންމީދުތައް ދަނީ ހާސިލްވަމުންނެވެ. މިހެންގޮސް ހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް އިސްލާހު އަތުވެދާނެއެވެ. މުޅި ގައުމު އިސްލާހު ކުރެވިވެސް ދާނެއެވެ. ސިޔާސީ ނިޒާމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކާއި އިސްލާހުތައް ގެނެވިދާނެއެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ އާއި އެއްގޮތަށް ގައުމުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަން ކުރެވި އެސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރެވިވެސް ދާނެއެވެ.

އެކަމަކު އެފަދަ އެޖެންޑާއަކުން، ނުވަތަ އިސްލާހީ ބަދަލަކުންވެސް ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ގެ ބަދަލުވުމެވެ. ކޮންމެ ބަދަލެއްވެސް ގެނެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައެވެ. އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބަޔަކަށްޓަކައެވެ. އެއީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދެއްނަމަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ތިބޭނީ އެތަނެއްގައި އުޅޭ ބައެކެވެ. އެއީ އެތަނަކަށް އިގްތިޞާދީގޮތުން އަންނަ ފުދުންތެރިކަމެއްނަމަ އެފުދުންތެރިކަމުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭނީވެސް ހަމަ އެރައްޔިތުންނަށެވެ.

2007-08-09

ދެ ވަޒީރުންގެ ކުއްލި އިސްތިއުފާ
އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޑރ.ހަސަން ސައީދާއި ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙުމަދު، ކުއްލިގޮތަކަށް ސަރުކާރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ 5 އޮގަސްޓް 2007 ވީ އާދީއްތަދުވަހުއެވެ. އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، އެދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ދެބޭފުޅުން އެކުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
ދަރުބާރުގޭގައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންނާއެކު އޮތް މި ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި އެދެބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. "އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި އިސްތިއުފާ މިދިނީ ކޮންމެހެން މިއަދު، އިއްޔެގެ ނުވަތަ ހަފުތާއެއް ނުވަތަ ދެ ހަފުތާއެއް ކުރީގައި ހިނގާދިޔަ ކަމަކާ ގުޅިގެނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އިސްތިއުފާ ދިނީ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ، ހައްލުކުރަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްފަހު، އެއަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލު ނުގެނެވުމުން،" ޑރ.ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

2007-08-05

ހަވީރު ބަހުސް – ތާރީޚީ ބަހުސެއްވެރިކަމުގެ ނިޒާމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމުތޯ ނޫނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމްތޯ ކަނޑައެޅުން އޮތީ ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓަކުންނެވެ. އެހެންކަމާއެކު، މައި ދެޕާޓީންވެސް ގެންދިޔައީ އެބަޔަކަށް ކަމުދާ ނިޒާމަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ޑީއާރުޕީން ތާއީދުކުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށެވެ. އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށެވެ.
ކެމްޕޭން ފޯރި ވަރަށް ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ހަވީރު ނޫހުން ބަހުސެއް އިންތިޒާމްކުރިއެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށެވެ. ދެނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރީ ކޮން ނިޒާމެއްކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވި މި ބަހުސް އޮތީ 4 އޮގަސްޓް 2007 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމްގައެވެ. 

2007-06-27

ރައީސް މައުމޫންގެ ނަޒަރުގައި ވަޒީރުންނަކީ ރާޒުވާ ކުޅިބައެއް؟


ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް މައުމޫން 28 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވި އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކާއި ހިކުމަތްތައް ބޭނުން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ގެންނެވީ އާއިލީ ބޭފުޅުންނާއި 'މިސްރު މޭޓުން' ނެވެ. އެބޭފުޅުންނަށް ނުފޫޒާއި ބާރު ލިބި އެތައް މަގާމެއް ފުރުއްވި ފަހުން މުސްކުޅި ކުރައްވައި 'އެޑްވައިޒަރުން' ގެ ލަގަބު ދެއްވީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ފައުޅުގައި ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފުލަން ފެށުމުންނެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު، އަބްދުﷲ ހަމީދު މުސްކުޅި ކުރައްވައި ގެއަށް ފޮނުވާލެއްވިއިރުވެސް، އެބޭފުޅާގެ ތުއްތޮންބޭ ހުންނެވީ ހަމަ ރައީސް ކަމުގައެވެ.

މައުމޫން ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވުމަށްޓަކައި ކެބިނެޓަށް އެގެންނަވާ ބަދަލުތަކަކީ ފާހަގަ ކުރުން ވަރަށް އެކަށޭނަ އަދި އެހާމެ ހެއްވާ ބަދަލު ތަކެކެވެ. ވަޒީރެއްގެ ފަރާތްޕުޅުން ނުވަތަ ވުޒާރާއަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންވާ ޚިދުމަތް އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށްދީ އެދާއިރާއެއް ހަރުދަނާ ކަމާއި ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ހިންގަވާނެ ވަޒީރެއް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މައުމޫން ޚިޔާރު ކުރައްވަނީ ވަގުތު ނަގާލުމާއި ދިރާސާ ކުރުމާއި އަޖުމަ ބަލައިލުމުގެ ވަޒީރެކެވެ. މިފަދަ ވަޒީރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު މޫނެއް ދެއްކެވުމެވެ. މައުމޫންގެ ސަރުކާރުން އެހެން މޫނެއް، އާވާހަކަ ތަކަކާއެކު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވުން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އާ އުންމީދު ތަކެއް ދިނުމެވެ. ކުރިން އެވުޒާރާއެއްގައި ހުންނެވި ވަޒީރު ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު އަދާނުކުރައްވައި ވަނިކޮށް އެވައުދު އެއަށްވުރެވެސް މޮޅަށް އާކުރެއްވުމެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ މައުމޫން ކެބިނެޓަށް ގެންނަވާ ބަދަލުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުއްވުމަށް ކުރައްވާ ކަމެކެވެ. ރާޒުވާ ކުޅޭއިރު ކުޅިބައި ބަދަލު ކޮށްލާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުރައްވާ ކަމެކެވެ.

2007-05-06

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރިއިރު ދިވެހި ނޫސްވެރިން އަޅުވެތިކަމުގައި


ބައިނަލް އަގްވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.  މިއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހެއް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރިއިރު ދިވެހި ނޫސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ އަޅުވެތިކަމުގައެވެ.

ނޫސްވެރިކަން އޮތް ހާލަތު ނޫސްވެރިންވެސް މާނަކުރަނީ އެކި ނޫސްވެރިން އެކި ގޮތަށެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު ނޫސްވެރިންކުރެ ބައެއް މީހުންނާ ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް އެބޭފުޅުން ދެއްވި ޖަވާބުންވެސް މިކަން ސާބިތު ވެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް ހާލާތާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ނިއުސް އެންޑް ކަރަންޓް އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް މަނިކު ވިދާޅުވީ ''މިއަށްވުރެ ވަކިން މިނިވަންކޮށް ނޫސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ ގައުމެއް އޮތެކޭ ނުދަންނަވާނަން'' ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ހަވީރު ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އަލީ ރަފީގް ވިދާޅުވީ ''ގާނޫނީ ގޮތުން ނޫސްވެރިކަމަށް ލިބެންވާ ބާރު އަދި ނުލިބޭ'' ކަމަށެވެ.

2007-04-02

ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނާދޭތެރޭ ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް އިހާނެތިގޮތަކަށް


އާދަމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށާއި އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ހުށަނާޅާނެ ގޮތެއް އެއީ ނެތްގޮތެއް: ހުސްނުއްސުއޫދު

ތ.ކިނބިދޫ އަށް ފުލުހުން އަރައި ހިންގި ލާއިންސާނީ އަދި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފް އަމަލުތައް ހިނގާދިޔަގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީން ފެކްޓް ފައިންޑިންގ މިޝަނެއް އެރަށަށް ފޮނުވިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މި މިޝަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރު ޑރ.އިބްރާހިމްދީދީ އާއި ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހުސްނުއްސުއޫދު އެވެ. މިދެބޭފުޅުން މިހާދިސާ ހިނގާދިޔަގޮތް ބެއްލެވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އިންޓަވިއު ކުރައްވައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބަޔާންވެސް ނެންގެވިއެވެ.

މިކަންކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސް 1 އެޕްރީލް 2007 ވީދުވަހު އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވިއެވެ. މި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ހުސައިން ޒަކީ އާއި ތ.އަތޮޅުގެ ދެމެންބަރުން ކަމަށްވާ ހަސަން އަފީފާއި ޑރ.ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އަދި ފެކްޓް ފައިންޑިން މިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ޑރ.އިބްރާހިމް ދީދީ އާއި ހުސްނުއްސުއޫދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

2007-02-08

މުހިންމު މުއާހަދާއެއްގައި ރާއްޖޭން ސޮއިކުރުންވާނުވާ ނޭނގޭ ގޮތަށް މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށް ބޭތިއްބުން މަނާކުރާ މުއާހަދާގައި ރާއްޖޭން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 6 ފެބްރުއަރީ 2007 ދުވަހު، ފްރާންސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އޮފީހުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި މުއާހަދާގައި ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޝަހީދެވެ.

ފްރާންސްގެ ރައީސް ޖެކްޝިރާކްގެ ހާޒިރުގައި ސޮއިކުރެއްވި މުއާހަދާ "އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ފޯ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އޯލް ޕާސަންސް ފްރޮމް އެންފޯސްޑް ޑިސަޕިއަރެންސް" ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައި ވަނީ، އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރިއެވެ.  

އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 13ގައި އދ.ގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުއާހަދާ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭނީ 20  ގައުމަކުން މުއާހަދާ ތަސްދީގުކުރުމުން ކަމަށެވެ.