2007-06-27

ރައީސް މައުމޫންގެ ނަޒަރުގައި ވަޒީރުންނަކީ ރާޒުވާ ކުޅިބައެއް؟


ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް މައުމޫން 28 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވި އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކާއި ހިކުމަތްތައް ބޭނުން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ގެންނެވީ އާއިލީ ބޭފުޅުންނާއި 'މިސްރު މޭޓުން' ނެވެ. އެބޭފުޅުންނަށް ނުފޫޒާއި ބާރު ލިބި އެތައް މަގާމެއް ފުރުއްވި ފަހުން މުސްކުޅި ކުރައްވައި 'އެޑްވައިޒަރުން' ގެ ލަގަބު ދެއްވީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ފައުޅުގައި ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފުލަން ފެށުމުންނެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު، އަބްދުﷲ ހަމީދު މުސްކުޅި ކުރައްވައި ގެއަށް ފޮނުވާލެއްވިއިރުވެސް، އެބޭފުޅާގެ ތުއްތޮންބޭ ހުންނެވީ ހަމަ ރައީސް ކަމުގައެވެ.

މައުމޫން ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވުމަށްޓަކައި ކެބިނެޓަށް އެގެންނަވާ ބަދަލުތަކަކީ ފާހަގަ ކުރުން ވަރަށް އެކަށޭނަ އަދި އެހާމެ ހެއްވާ ބަދަލު ތަކެކެވެ. ވަޒީރެއްގެ ފަރާތްޕުޅުން ނުވަތަ ވުޒާރާއަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންވާ ޚިދުމަތް އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށްދީ އެދާއިރާއެއް ހަރުދަނާ ކަމާއި ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ހިންގަވާނެ ވަޒީރެއް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މައުމޫން ޚިޔާރު ކުރައްވަނީ ވަގުތު ނަގާލުމާއި ދިރާސާ ކުރުމާއި އަޖުމަ ބަލައިލުމުގެ ވަޒީރެކެވެ. މިފަދަ ވަޒީރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު މޫނެއް ދެއްކެވުމެވެ. މައުމޫންގެ ސަރުކާރުން އެހެން މޫނެއް، އާވާހަކަ ތަކަކާއެކު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވުން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އާ އުންމީދު ތަކެއް ދިނުމެވެ. ކުރިން އެވުޒާރާއެއްގައި ހުންނެވި ވަޒީރު ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު އަދާނުކުރައްވައި ވަނިކޮށް އެވައުދު އެއަށްވުރެވެސް މޮޅަށް އާކުރެއްވުމެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ މައުމޫން ކެބިނެޓަށް ގެންނަވާ ބަދަލުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުއްވުމަށް ކުރައްވާ ކަމެކެވެ. ރާޒުވާ ކުޅޭއިރު ކުޅިބައި ބަދަލު ކޮށްލާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުރައްވާ ކަމެކެވެ.