2007-11-02

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ބިލް، 27 އޮކްޓޯބަރު 2005 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ބ.އަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ އާއި ސ.އަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާޙީމް ޝަރީފްގެ ތާއީދާއެކު މިބިލް ހުށަހެޅުއްވީ މ.އަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމެވެ. 

މި ބިލް ފާސްކުރެއްވީ، ބިލް ހުށަހެޅުއްވިތާ 524 ދުވަސްފަހުން، 4 އެޕްރީލް 2007 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހުއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި 36 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.