2008-03-07

ކުރައްވާ މަސައްކަތެއް، އެމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ.


ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރިޔާސީ ބަޔާނަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، ތަފާތު އަހަރުތަކު މަތިން އެދެއްވާ ބަޔާންތަކުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ހުންނަނީ އެއް ވާހަކަތަކެކެވެ. ހަރުދަނާ ކުރާ ވާހަކައާއި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކައާއި މަސައްކަތް ކުރާ ވާހަކައެވެ. ވާހަކަ ކިތަންމެ އޮމާންވެފައި ފުރިހަމަޔަސް ކުރެވޭ ހަރުދަނާއެއްވެސް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްވެސް، ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ފެންނަން އޮތީ ދެކެވުނު ވާހަކައެވެ. ހެއްދެވި އިތުރުފުޅުތަކެވެ.

ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު، އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައިވެސް ވަނީ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާންތަކުގައިވެސްވާ ވާހަކަތަކެވެ. އެވާހަކަތައް ތަކުރާރު ކުރެއްވިއިރު، އެކަންތައްތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ. އެހެންވުމާއެކު، ކަނޑައެޅި އެނގެންއޮތް ހަގީގަތަކީ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އިއްވަވާ ވާހަކަތަކުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުނުކުންނަ ކަމެވެ. ރައްޔިތުން އެކަމުން މަންފާއެއް ނުކުރާ ކަމެވެ.