2008-07-11

ރައީސް މައުމޫންގެ ކެބިނެޓުން ޑޮކްޓަރުން ހުސްވުން


ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވައިގެން ޑޮކްޓަރ ކަމުގެ ލަގަބާއެކު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅާއަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ކެބިނެޓުން ޖާގަ ލިބިވަޑައި ނުގަތްނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ޖާގަ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ތިރީސް އަހަރު މައުމޫން ވެރިކަން ކުރައްވާއިރު ކެބިނެޓާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ޕީއެޗްޑީ ހޯލްޑަރުންނަށް މަގާމުގައި މާގިނަދުވަހު ދެމިތިއްބެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.