2011-07-16

ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރު, ނެރުއްވައިދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުبســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

މުޙަންމަދު ޝަފީޤު، މޯޑް އަދި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން.

السّـلام عليـكم

އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ފެށުމުގެ ކުރީގައި، މުޙަންމަދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުން. މި ފޮތަކީ ނުލިބި އޮތް ފޮތެއްކަމުން އަދި ނުއުފެދި އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށްވެގެން، މިކަމުގެ ހިތްބަރުކަމާ އެކީގައި އަޅުގަނޑު ޝަކުވާ ބަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. މި ރާއްޖޭގައި ހިނގައި މިދިޔަ މުހިންމު ކަންތަކާ ގުޅޭ ހަމަ އެންމެ ފޮތެއްވެސް، އެކަކަށްވެސް ލިޔެވިފައި ނެތުނީތީވެ. ދެން އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބޭފުޅުން ދެރަކުރާކަށެއް ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުންނަށްވެސް، މުޙަންމަދު އެބަ ސާފުކޮށް އެނގޭ، އެ ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފަސޭހަކަމާއި، ޓީ.ވީ ޕްރޮގްރާމެއް، ޗެޓް ޝޯއެއްގެ ފަސޭހަކަން. ދެފަރާތުގައި ކެމެރާ ބަހައްޓާފައި، ހަމަ އިށީނދެ ފަށަނީ. އެހެން ނަމަވެސް، ޙަޤީޤީ ފަންނަކީ އަދިވެސް ހަމަ ގަނޑުގައި ޤަލަމުން ލިޔުން. ޙަޤީޤީ ފަންނަކީ ލިޔުންތެރިކަން. ޙަޤީޤީ ފަންނަކީ ފޮތެއް ލިޔުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް. އަދި އެ ބޮޑު މަސައްކަތް، ކާމިޔާބުކަމާ އެކީގައި ގެނެސް، ނިންމާލުމުގެ ހިތްވަރު.

2011-07-06

ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށްކުރި ދަތުރުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައިތައްދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށްކުރި ދަތުރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުންފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހިނގާދިޔަ މުހިންމު ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ދިވެހިން ކުރިން ދެކެފައި ނުވާފަދަ، ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އެދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި އުފެދުނެވެ. މި ހަލަބޮލި ކަމަކީ ދުވަހަކުވެސް މިރާއްޖޭގައި ހިނގައިފާނޭކަމަށް ބަޔަކު ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ކަންތައްތަކެކެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ ވިސްނުމާއި ދިވެހިންގެ އުސޫލުތައް ފުށުންޖަހައިލި ހާދިސާތަކެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑު މުޅިން ބަދަލުކޮށް، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް މުޅިން އާގޮތަކަށް ފުރޮޅައިލި ހަޤީޤަތްތައް ހިމެނެނީ މި ހާދިސާތަކުގައެވެ. ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި މުޅި ރައްޔިތުން ޖެހުނެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ލޯ، ރާއްޖެއަށް އަމާޒުވިއެވެ. އިޞްލާޙުތަކާއި ބަދަލުތައް ގެންނަމުން، އަންނަމުން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން މި ހާދިސާތަކަކީ ތާރީޚަށްޓަކައި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އޭގެ ހަޤީޤަތް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ހާދިސާތަކަކަށް ހެދުމަކީ ޤައުމީ ގޮތުން ވާޖިބު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

2011-07-04

އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައި އައި އުފާވެރި ރެޔެއް


އުމުރުން މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައިވެސް އުފަލާއި ހިތާމަ ވަނީ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައެވެ. މިތަނުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން މިއުޅެނީ ރޭގައި (3 ޖުލައި 2011 ދުވަހުގެރޭ) ލިބުނު އުފަލެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. 

މަދަރުސީ ދައުރުގައިވެސް އަޅުގަނޑަކީ އަދަބީ ދަރިވަރެއް ކަމަށް ޓީޗަރުން ބުނުއްވައެވެ. އެކަމަށް ހެކިވަނީ ކްލާސް މޭޓުންނެވެ. އެހެންކަމާއެކު ލިބެނީ ހިތްވަރެވެ. އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހިތްވަރެވެ. މަޒުމޫނު ލިޔުމާއި ވާހަކަ ލިޔުމާއި ބަހުސް ކުރުމާއި ޅެން ހެދުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ނަން ވިދައިގެން ދިޔަ ކަންތައްތަކެވެ. 

މަދަރުސީ ދައުރުގެ އެއްދުވަސް ހަނދާނަށް އެބަ އާދެއެވެ. އަޅުގަނޑު އުޅުނީ ގްރޭޑް 7 ގައެވެ. ހޯމްވޯކެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި މުދައްރިސް ދެއްވި މަސައްކަތަކީ ކުރުވާހަކަ އެއް ލިޔުމެވެ. ވާހަކަ ލިޔުމަކީ މާއުނދަގޫ ކަމެއް ނޫންކަމުން އެރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހަތަރު ސޮފްހާގެ ވާހަކަ ނިންމާލައިފީމެވެ. މުދައްރިސް ބުނުއްވިގޮތަށް ޖެހިގެން އައިދުވަހު ސްކޫލަށް ގޮސް ވާހަކަ ލިޔުނު ފޮތް، އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް މުދައްރިސާ ހަވާލުކުރީމެވެ. ވާހަކަތަކަށް މުދައްރިސް މާކްސް ދެއްވީ ހަފުތާ ބަންދުގައެވެ. ހަފްތާ ބަންދަށްފަހު ކިޔެވުން ފެށުނު ދުވަހު ފޮތްތައް ހަވާލުކުރިއެވެ. އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައި އޮތީ އަޅުގަނޑަށެވެ. ސަތޭކައިން ނުވަދިހަ އަށެކެވެ. އެދުވަހު މުދައްރިސް ބުނުއްވީ "ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވާހަކަ ލިޔެވޭނެ ވަރުގެ ކުދިން މިކުލާހުގައި އެބަތިބި" ކަމަށާއި އެނިޔަތުގައި ކުރިއަށް ގޮސްފިނަމަ، އެކަން ހާސިލް ވާނެކަމަށެވެ. މުދައްރިސްގެ އެ ބުނުއްވުން އެންމެ ބޮޑަށް ރައްދުވީ އަޅުގަނޑަށްކަން ޔަގީން ކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަންނުގައި މާބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމުގެ ޝައުގުވެރި ކަމެއް ނެތެވެ.