2009-01-23

ނ.އަތޮޅަކީ ހުސްނޫނެއް ނޫން...


ދިވެހި ބަހުގައި "ހުސްނޫނު" ބޭނުންކުރެވެނީ ބައެއް ބަސްތައް ކިޔުމުގައި އަޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެބަދަލު އެގޮތަށް ނުގެނެސްފިނަމަ ބައެއް ބަސްތަކުން ދޭހަކުރަން ބޭނުންވާ މާނައާމެދު އޮޅުން އުފެދި ދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ، ބަނޑު، ކަނޑު، ގޮނޑި، ބޮނޑި ފަދަ ބަސްބަހެވެ. މިބަސްތަކުގައި ހިމެނޭ ހުސްނޫނު ބޭނުން ނުކުރިނަމަވެސް ބަހުގެ އަޑަށް އަންނަ ބަދަލު ފިޔަވާ އިތުރު ތަފާތެއް ނެތެވެ. އެފަދަ ބަހަކުން އިތުރު މާނައެއް ދޭހައެއް ނުވެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުސްނޫނަކީ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް އެއްޗެކޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. 

2009-01-16

ނ.އަތޮޅު ދެމެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަލްސާތަކަށް ނ.އަތޮޅުގެ ދެމެންބަރުން، އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަޑައިގަންނަވާފައިވާގޮތުގެ ހާޒިރީ ތަފްސީލަށް ބަލައިލާއިރު އެންމެ ގިނަ ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ އަލީ މުޙައްމަދެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޖުމްލަ 108 ޖަލްސާ ގެތެރެއިން 104 ޖަލްސާގައި އަލީ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 83 ޖަލްސާގައެވެ. 

2009-01-02

ނ.ވެލިދޫ 2008


ފާއިތުވި 2008 ވަނަ އަހަރަކީވެސް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ވެލިދޫގައި ހިނގާފައިވާ އަހަރެކެވެ. ތިރީގައި މިފާހަގަކޮށްލަނީ އޭގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތަކެވެ.