2014-11-02

ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ބުރައެއްދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދު ބޮޑުވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ރޭވެމުންދާ ވާހަކަ އެވެ. މިކަމާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ލިޔުނަސް އެއްވެސް ކަމަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނާދެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލާ ޕާސްޕޯޓްގެ އަގުބޮޑު ކުރީއެވެ.

މިފެށުނު ނޮވެމްބަރު މަހާއެކު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް %8 އިން %12 އަށް ބޮޑުވީއެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން ނިންމައި ސަރުކާރުން ބުނަމުންދިޔައީ އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ނެގޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމާއެކު އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު އުފުލިއްޖެއެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރުމެކޭ އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރުމެކޭ އެއްވަރެވެ. އެހާލަތުގައި އަގު އޮންނާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްކޮށް ތިއްބާ އެއަގު އަނެއްކާ ބޮޑުވީއެވެ.