2008-06-27

ސަރުކާރާއި ވެރިންގެ މުސާރަތައް ބޮޑުވާއިރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ މުސާރަތައް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި


މިހާރު އިވޭ އެންމެ އާންމުއަޑަކީ ތަކެތީގެ އަގުއުފުލޭ އަޑެވެ. ޚިދުމަތުގެ އަގު އުފުލޭ އަޑާއި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލޭ އަޑެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި، އާންމުން ކުރަންޖެހިފައިވާ ހޭދަ މިއަދު މިވަނީ ބޮޑު ވެފައެވެ. ނުތަނަވަސްކަން މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިހެންކަމާއެކު، އެންމެންގެވެސް ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެފައިވަނީ ލިބޭ ފައިސާ އިތުރުކުރާނެގޮތަކާ މެދުއެވެ.

ޚިދުމަތް ދެއްވާފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތުގެ އަގުބޮޑުކުރެއެވެ. ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުން ވިއްކާތަކެތީގެ އަގުބޮޑުކުރެއެވެ. މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭ ހިސާބުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން، އެބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އަމިއްލަފުޅަށް ބޮޑުކުރައްވައެވެ. ގޮތެއް ނެތީ މެދު ފަންތިއާއި ދަށު ފަންތީގެ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2008-06-20

ޑިމޮކްރަސީއަކީ މިއީ ނޫންތޯ


އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ދެކެންޑިޑޭޓުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް އައިއްސިއެވެ. ހުރިހާ ސްޓޭޓެއްގައި ޕާޓީގެ ރިއާސީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވައިފިއެވެ. ޕާޓީގެ ރިއާސީ ޓިކެޓް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ބޭނުންވާ 2118 ޑެލިގޭޓުން ބަރަކް އޮބާމާ ހޯއްދަވައިފިއެވެ. ޑިމޮކްރޭޓުންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ޚުދު އޭނާ ކަމުގައި އޮބާމާ އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ހިލަރީ ކްލިންޓަން ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފިއެވެ. އޮބާމާއަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެކަމަށް ހިލަރީ އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިމޮކްރެސީ އަކީ މިއީ ނޫންތޯއެވެ؟

2008-06-15

މިފަހަރަކީ އަހަރެމެންގެ ފަހަރުކަން ޔަގީންކޮށްދީފި


ސްރީލަންކާގެ ކޮލަންބޯގައާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލޭގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2008 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދިޔައިރުވެސް ދިވެހިން ބުނަމުންދިޔައީ ''މިފަހަރަކީ އަހަރުމެންގެ ފަހަރު'' ކަމުގައެވެ. މުބާރާތް ފެށެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް، ގައުމީ ޓީމްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި މެނޭޖްމަންޓާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާގައި އާންމުވިއެވެ. މިއަޑުތަކުން ފުޓްބޯޅައަށް ތާއީދުކުރާ އެތައްބަޔަކު މާޔޫސްވިއެވެ. މިފަހަރަކީ އަހަރުމެންގެ ފަހަރަށް ނުވެދާނެތީ އެތައްބަޔަކު ކަންބޮޑު ވިއެވެ.

ޖޫން 3 ގައި މުބާރާތް މާލޭގައި ފެށިގެން، ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗްގައި ދިވެހި ގައުމީޓީމް ޕާކިސްތާނާ ބައްދަލުކޮށް މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކިއެވެ. 0-3 ކުން ކާމިޔާބު ހޯދިއެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ހަތަރު ބިތުގައި ފޯރިނަގަމުންދިޔަ ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް އުފަލާއި ފޯރި ގެނެސްދިނެވެ. ތަފާތު ތަންތަނުގައި ތިބެގެން ތަފާތު ގޮތްގޮތުން މެޗްގެ ސްކޯރ އެނގުނު ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދިނެވެ.