2008-10-29

ދެ ރައީސުން އެކުގައި މީޑިއާގެ ކުރިމައްޗަށްދެ ރައީސުން އެކުގައި މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ތަފާތު މުހިންމު ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން އެމަންޒަރު ފެނެއެވެ. އެކަމަކު އެއީކީ ރާއްޖެއަކުން ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު ދުނިޔެއަށް އައި ފަހުން މިފަދަ މަންޒަރެއް ރާއްޖެއިން މި ފެނުނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުމާއެކު މިކަން މިއީ ވަރަށް ޚާއްސަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެއެވެ. ޚާއްސަވީ ސަބަބަކީ، ބައްދަލުކުރެއްވައި މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ދެބޭފުޅުންނަކީ ރައީސް މައުމޫނާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) ކަމަށްވުމެވެ. 

މައުމޫން ވެރިކަމުގެ ދިގު 30 އަހަރަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އަންނިއާމެދު ވަނީ ބޭއިންސާފުން އެތައް ކަމެއް ހިންގާފައެވެ. މައުމޫން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވީތީއެވެ. އެގޮތުގައި ދެމި ހުންނެވީތީއެވެ. މާލޭ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބްވެވަޑައިގެން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީތީއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީ ނިޒާމް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެއްވުމަށް ބާރު އެޅުއްވީތީއެވެ. އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީތީއެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކި ފަހަރު މަތިން ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރިއެވެ. ހައްޔަރުކުރި ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ދިނެވެ. ބައެއްފަހަރު ހައްޔަރުކުރުމުގައާއި ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގައި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދިނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރަކު 18 މަސްދުވަސް ވަންދެން ކުޑަގޮޅީގައި އެކަހެރި ބަންދުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. ވައްކަމުގެ ބަދުނާމު އެޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ނިގުޅައިގަތެވެ. ހުކުމްކޮށް އަރުވާލިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ނިމުމެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ހުންނެވެން ނެތުމުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަމިއްލައަށް އަރުވައިލެއްވުނެވެ.

2008-10-10

މިނިވަން ރިޔާސީ އިންތިޚާބްރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކަންހިނގަމުން އައިގޮތަށް ބަލާއިރު، 8 އޮކްޓޯބަރު 2008 ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ އެންމެ މިނިވަން، އަދި އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޔާސީ އިންތިޚާބެވެ. އަދި އެ އިންތިޚާބަކީ 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެވެ. ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް އެކުލަވާލި ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެވެ. 

ގިނަ ޕާޓީތަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް 6 ބޭފުޅަކު ވާދަކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ޑީއާރުޕީގެ ފަރާތުން މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި)، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މ.މާފަންނުވިލާ ޤާސިމް އިބްރާހީމް، އެސްއެލްޕީގެ ފަރާތުން މއ.ބޯގަންވިލާ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް (އިބްރާ)، އައިޑީޕީގެ ފަރާތުން ހ.ދޮންޖޭމުގެ ޢުމަރު ނަޞީރު އަދި އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލެއްވި ސ.ފޭދޫ ދިއްގާގަސްދޮށުގެ ޑރ.ޙަސަން ސައީދެވެ. 

2008-10-03

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތިބެވުނު ހާލަތާމެދު ވިސްނާލަމާތޯއެވެ


އާބާދީގައި 2000 އަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިރަށާމެދު ވިސްނާލަމާތޯއެވެ. ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކެވެ. އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކެވެ. އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުގެ ހަނިކަމެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ދަތިކަމެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމުން އިތުރުވަނީ ހާސްކަމެވެ. މިއަދު މިވަނީ ހާސްކަން ފިލުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލަތު އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވަގުތު ތަނަވަސް ވެފައެވެ. ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމުގެ ނިޔަތް ގަނެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލަމާތޯއެވެ. 

2008-10-01

ޤައުމާމެދު ވިސްނަންވެއްޖެ


އެތައްކަމެއް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.
އަމާންކަން ގެއްލި، ނާމާންވެއްޖެއެވެ.
ހިމޭންކަމުގެ މައްޗަށް، ހަލަބޮލިކަން ވެރިވެއްޖެއެވެ.
އުފާވެރިކަމުގެ ކުރިއަށް، ހާސްކަން ނުކުމެއްޖެއެވެ.