2009-06-17

އޭއާރުޑީ ޓީވީ ކްރޫއާއެކު އަޅުގަނޑުޖަރުމަން އޭއާރުޑީ ޓީވީ ޗެނަލްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހީވެސް، އެމީހުން ރާއްޖެ އަންނަންވެގެން އަޅުގަނޑަށް މެއިލް ކުރީމައެވެ. އެމީހުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ މެއިލް އެޑްރެސް ދިނީ އެ ކްރޫގައި ހިމެނުނު މީހަކާ ދިމާވެފައިވާ އަޅުގަނޑުގެ ރަހުމަތްތެރިއެކެވެ. އެމީހުންގެ މެއިލް ލިބުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ބެލީ އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ބައެއް ތޯއެވެ. މިހާރުގެ އާންމު އުސޫލުން ގޫގުލް ކޮށްލީއެވެ. ވިކިޕީޑިއާ އަންގައިދިން ގޮތުގައި އެއީ ޖަރުމަނުގައި އެންމެ ދުވަސްވީ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަނެވެ. އެންމެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޗެނަލެވެ.