2006-12-22

އިނގިރޭސި ސަފީރު، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގައިއިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު ޑޮމިނިކް ޗިލްކޮޓް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވިއެވެ. 3 ޑިސެމްބަރު 2006 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައެވެ. ޚާއްސަ މެހްމާނެއްގެ ގޮތުން ޗިލްކޮޓް ތަގުރީރުކުރެއްވި، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 17 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ޗެއާޕާސަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) އެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު މެންބަރުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޗިލްކޮޓް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ އެންމެން އެކުވެގެން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. '' ޑިމޮކްރަސީ ތައާރަފްކުރުން ވެގެންދާންވާނީ ސިޔާސީ ނުވަތަ ޕާޓީތަކުގެ ކަމަކަށްނޫން. އެކަމަކު ގައުމީ ކަމަކަށް. އިސްލާހީ އެޖެންޑާގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމަށް ސަރުކާރުންވެސް އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ހުރިހާ ކަމެއް  ގޯހުން ގޯހަށް ދިއުން'' ޗިލްކޮޓް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިރީގައި މިބަލައިލަނީ ޗިލްކޮޓްގެ ވާހަކަފުޅުން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާ ތަކަށެވެ.

2006-11-24

އޭއް! އޯއި! ކުޑަކުދިން ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރުކުރާށޯއި!


ކުޑަކުދިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ އާކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެވާހަކައަކީ އާވާހަކައެއްވެސް ނޫނެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އެކަން ހަނދާން ކޮށްދެއްވައެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރި ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްވެސް ކުރައްވައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް ހުއްޓުމެއް ނައެވެ. މިވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިކަމަކީ ކޮންބަޔަކު ކުރުވާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ސިކުނޑިތައް ޖެއްސުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާ ވާހަކައެވެ. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ ފުޅެކެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެވެސް މިގައުމުގައި ކަންހިނގަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ. އަޅުގަނޑަށް ނޭނގިގެން މިއުޅެނީ ރައީސް މައުމޫން އެވިދާޅުވާ ބަޔެކެވެ. އެބަޔަކީ ކޮން ބައެއް ކަމެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެބަޔަކީ ކޮންބައެއް ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުންނަށް ޚާއްސަ ވެފައިވާ ދެސިފައެއް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެބަޔަކީ ދުރުވިސްނުމެއް ނެތް ބަޔެކެވެ. ނުވަތަ އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިގެންވާ ބަޔެކެވެ.

2006-11-11

އަހަރެން - އަހަރެން - އަހަރެން


ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި މަހުގެ 10 ވީ ހުކުރު ދުވަހު އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވިއިރު ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު އެހާމެ ބޭނުންތެރި ވާހަކަތަކެއް ވިދާޅުވެފައެވެ. މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޒުހަރު ޔުނިވަރސިޓީން ކިޔަވާވިދާޅުވެގެން ވަޑައިގަތް ދުވަސްވަރުވެސް ވަނީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ގައި އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ދަރުސްތަކާއި ފަތުވާތައް މުހިންމުވެ ގިނަބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ އެ ސަބަބާހުރެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ކުރީގެ ފަތުވާތަކާއި ދަރުސްތައް ބަދަލުކުރައްވައި ''ޒަމާނަށް ފައްތަވައިގެން'' ބޭނުން ކުރައްވާ ކަމުގެ އިލްޒާމު ބައެއް ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވައެވެ. އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ. މިވާހަކައެވެ. ނޮވެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގެ ވާހަކައެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ ގަނޑުބެއްލެވުމެއްނެތި ހުކުރު ޚުތުބާ  ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް، އެދުވަހުގެ ޚުތުބާ ވިދާޅުވީ ގަނޑު ބައްލަވައިގެންނެވެ. އެ ވާހަކަތަކަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ވާހަކަތަކަކަށް ވެފައި އެ ޚުތުބާއަށް ލިބޭ ކުޑަވެސް އުނިކަމަކީ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ވެދާނެތީވެ ގަނޑު ބައްލަވައިގެން ވިދާޅުވީ ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރަމާހެވެ. މިކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލައިފާ ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވި ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދެމާހެވެ.

2006-10-18

ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިޤައުމު ގެނައުމަށް މިއީ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅެއް: ޢަދާލަތުޕާޓީ

2006 އޮކްޓޯބަރު 16 ވީ ދުވަހު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސްކޮންފަރެންސެއް އެޕާޓީގެ އޮފީހުގައި އޮތެވެ. މި ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި ޕާޓީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ނޫސްކޮންފަރެންސް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން އަދާލަތުޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ އެޕާޓީން އަބަދުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަ ވެރިކަމެއް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކޮށްގެން ކަމުގައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި އޮންނަ އެއްވެސް ވެރިކަމެއް އިންޤިލާބުކޮށްލަން އަދާލަތުޕާޓީން މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ދިވެހިދައުލަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަން ގެއްލި މުޖްތަމައުގެ ފޭރާމާއި ފަތިތަކުގައި ބައިބައިވުމުގެ ސިފަތައް މޫލައި ޒަމާންތަކަކަށް އެކަންތައް ދެމިގެންގޮސް މިގައުމު ވިއްސިވިހާލިވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

2006-10-04

"ރައީސް މައުމޫނަކީ އޭނާގެޒާތުގައި އެއްވެސް ބާރެއްއޮތް މީހެއްނޫން"


ޣައިރުގާނޫނީ ވެރިކަމެއް ހިންގަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބާރުދީގެން އެތިބަ ޑީއާރުޕީގެ ޚާއިނު މެންބަރުން މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައް މިހެން ދަމަހައްޓާ ބަޔަކީ: އިބްރާ

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އޮފީހެއްހުޅުވައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ 3 އޮކްޓޯބަރ 2006 ވީ ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އޮފީހުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަން މުޙައްމަދު ޝިހާބުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޚާއްސަމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

އެފަދަ އޮފީހެއް ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމާބެހޭގޮތުންނާއި އެތަނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާލޭ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިހާބު ވިދާޅުވީ ''ދައުލަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި ޚާއްސަމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮފީސް އެލަވަންސަކާއި ސްޓާފް އެލަވަންސެއް ދެއްވާ. އެހެންނަމަވެސް އެއަދަދުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވަކިން އޮފީސް ހަދައިގެން އުޅެވޭކަހަލަ އަދަދުތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނީ ޕާލަމެންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޚާއްސަމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކުވެގެން އޮފީހެއް ހަދަން. މީގެ ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރަންވެގެން. މަސައްކަތޭ މިދެންނެވީ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެކިއެކި ގާނޫނުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ކަންތައްތައް ކުރުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލުކުރަނީ މި ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކާއި މާލެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރުމާއި އެބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަޑައިގެން އެކިއެކި ބިލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުތަކާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން މިއޮފީހުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ.'' ކަމުގައެވެ. 

2006-10-03

ގޭގެ ބަންދަށްފަހު ކަނޑިންމަ ބަންދު

މިފަހަކަށް އައިސް ތަފާތު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ރަށަށް ވަންނަން އޮންނަ ނެރު ބައްދާ ވާހަކަ އަޑުއިވެއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ރަށެއްގެ ނެރު (ކަނޑިންމަ) ބެއްދި އަޑު އެހި އަދި އެފަދަ މަންޒަރެއް ފެނުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އައްޑޫ އަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ވަފްދު 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2006 ވީ ދުވަހުގެރޭ މާލޭ އެއް ނަންބަރު ޖެޓީއާވީ ސަރަހައްދަށް ވަނަނުދީ ކަނޑިންމައިގެ ހުރަހަށް ކޯސްގާޑް ލޯންޗެއް ބާއްވައި ހުރަސް އަޅައިފިއެވެ. މިހެން ހެދުމުން އެމްޑީޕީގެ މަންދޫބުން ތިބި ލޯންޗްވެސް ކަނޑުމަތީގައި ގަޑިއެއްހާއިރު މަޑުކޮށްގެން ތިއްބެވެ.

އައްޑޫއިން ދަތުރުކޮށްފައި އައި އެމްޑީޕީގެ މި ވަފްދަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް އެތަށް ސަތޭކަ ދިވެހިރައްޔިތުންނެއް އެއްނަންބަރު ޖެޓީއާވީ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގި މިޢަމަލުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރިއެވެ. އެތާނގައިހުރި ހަރުކުލައިގެ މީހަކު، ނެރުމަތީގައި އޮތް ކޯސްޓްގާޑާދިމާއަށް އަތްދިއްކޮށްފައި ބުނީ "ސަރުކާރުން ވައުދުވެފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ނުކޮށްދޭތީ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ވެގެން ނެރުބައްދައިފިއްޔާ އެވޭ ހިސާރުކުރުމަށް، ނޫނީ ޣައިރުގާނޫނީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް، މިޖެހެނީ ވަކި ކޮންތާކު'' މިފަދައިންނެވެ. އެތަނުގައި އެތަނުގައި ތިބި ގިނަ މީހުން ބުނިގޮތުގައި މިކަމުން މި ދޭހަކޮށްދެނީ ސަރުކާރަށް ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. ''މިހާރުދެން ހެދޭ ނުހެދޭ، ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ވެސް ނޭނގެނީ، މިވެސް ދެން ކަމެއްނު'' ލާނަތް ހިނިގަނޑަކާއެކު މީހަކު ކޮށްލީ މަލާމާތެވެ.

2006-01-27

ފުރަތަމަ މުޒާހަރާ


އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ދުރާލާ ރާވައިގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ މުޒާހަރާ ބާއްވައިފިއެވެ. މުޒާހަރާ ބޭއްވީ 24 ޖެނުއަރީ 2006 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު އެވެ. މި މުޒާހަރާ ބޭއްވީ؛ މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ މުޅިން މަނާ ކަމެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ގޮވަނިކޮށެވެ. މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާ އެންމެނަށް އަދަބު ދޭނެކަމަށް އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށެވެ. ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާފައި ވަނިކޮށެވެ.

މުޒާހަރާއަކީ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައި ރައްޔިތުން ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިކުރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ސަރުކާރުން ކެމްޕޭން ހިންގިއެވެ. އެހެނަސް، އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދިޔައީ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކުއެވެ. އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާ އާއި އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ އާއި ޑރ.މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އާއި މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި އަޙްމަދު ޝަފީގް އާއި ރީކޯ މޫސަ އާއި އަދުނާނު ހަލީމް ހިމެނުނެވެ. 

2006-01-06

ޓީވީއެމްގެ ޚަބަރު ކިޔާ އެނައުންސަރަކަށް އަޅުގަނޑުޓީވީއެމްގައި އެނައުންސަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ހޯދުމަށް އެ ޗެނަލުން އިއުލާން ކުރުމާއެކު 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތި ލިއެވެ. އެކި ދުވަސް މަތިން ހެދި، ސްކްރީން ޓެސްޓްތަކާއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ޓެސްޓްތަކަށްފަހު އެ އަދަދު 20 އަށް މަދު ކުރިއެވެ. އެ ވިހި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ އަޅުގަނޑެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކޯހެއް ހިންގިއެވެ. ޚާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ދިނެވެ. ކޯހުގައި ހިމެނުނު ހުރިހާ މީހުންހެން ފާސްވިއެވެ. އެމީހުންނަށް ޓީވީއެމްގެ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކުންނާއި ޚަބަރު ކިޔުމުން ފުރުސަތު ދިނެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުވިއެވެ.