2010-06-30

އުންމީދު ނުކުރާފަދަ ދެކަމެއް


އިއްޔެ (29 ޖޫން 2010 ވީ އަންގާރަ) އަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި މުހިންމު ދުވަހެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކުއްލި ނިންމުމެއް ނިންމެވި ދުވަހެކެވެ. އުންމީދު ނުކުރާފަދަ ދެ ނިންމެވުމެއް ނިންމެވި ދުވަހެކެވެ. ފުރަތަމަ ނިންމެވުމަކީ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވަޒީރުން އެއްފަހަރާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އޮތް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުން އޮތީ އިރުއޮއްސެން ކައިރިވެފައި ހުއްޓާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. 

ނޫސްވެރިންގެ ހާޒިރުގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުން ތައާރަފްކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކައިގާ ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށާއި ބައެއް މެންބަރުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތުން މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙް ގެއްލޭކަމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރު އުފެދިފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އެއްގޮތަށް ނިޒާމެއް އެކުލަވާލަން ކަމަށް ވެފައި އެކަން ކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން އެކަން ކިލަނބު ނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

ޚުދުމުޚްތާރުކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ މައްޗަށް އެމްޑީޕީ ކާމިޔާބު ހޯދުންރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ޢަމަލުކުރެވެމުން އައި ގާނޫނުއަސާސީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮތީ ލިބިދީފަ. އެހެނަސް އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކާ ދެކޮޅަށް ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރާ މީހާއަށް ތަފާތު އަނިޔާއާއި އަދަބު ސަރުކާރުންދޭ. ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚްގައި މިދެންނެވިފަދަ އަނިޔާއާއި އަދަބު އެންމެ ގިނައިން ލިބިވަޑައިގަތް ބޭފުޅަކީ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 

ނަޝީދު ފާހަގަކުރެވުނީ އިންސާނީހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އަޑުއުފުލަންފެށި ސަޚްސިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި. އޭނާ ފާހަގަ ކުރެވުނީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ކުރި ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި. އޭނާ ފާހަގަ ކުރެވުނީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތަކަށް ލޯބިކުރާ އަދި ޚުދުމުޚްތާރުވެރިކަމުގެ ސަގާފަތަށް ފާޑުކިޔާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި. އޭނާގެ މިސިފަތަކަކީ އޭރު ވެރިކަން ކުރަމުން އައި މައުމޫންގެ ސަރުކާރަށް ބަލައިގަނެވޭވަރު ކަމަކަށް ނުވި. ނަތީޖާއަކީ ނަޝީދަށާއި އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރި އެންމެން އެއްފަހަރާ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާ ދިނުން. އިންސާފުން އެއްކިބާވެ ޝަރީއަތްތަކެއް ހިންގައި ބޮޑެތި ޙުކުމްތަކެއް ކުރުން. 

2010-01-27

ރައީސް މައުމޫން ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރަށް – މުހިންމު ނިންމެވުމެއް


2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމާއެކު، އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ރިވެތި ނަމޫނާއެއް ދެއްކެވިއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކަމުންދިޔަ ގޮތާ އެއްގޮތަށް އެރޭ (28 އޮކްޓޯބަރު 2008 ދުވަހުގެރޭ) މައުމޫންގެ މައްޗަށް ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) ކާމިޔާބު ހޯއްދަވައިފިކަން ގަބޫލުކުރެއްވިއެވެ. ނަޝީދަށް ގުޅުއްވައި މަރްޙަބާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ މެންދުރު ދެބޭފުޅުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ދެބޭފުޅުން އެކުގައި ނޫސްވެރިންނާވެސް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވިއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު އެންމެ ޝައުގުވެރިވި ސުވާލަކީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި މައިގަނޑު ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މައުމޫނަށް އަމާޒުކުރެވުނު ސުވާލެވެ. އެސުވާލަށް މައުމޫން ދެއްވި ޖަވާބުވެސް ހަމަ އެހާ ޝައުގުވެރިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޖަވާބުގެ ޚުލާސާއަކީ "މައްސަލައަކީ ތިރީސް އަހަރުގެ މައްސަލަ" އެވެ.

އެ ދުވަހަށްފަހު، އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަމުން އައީ ރައީސް މައުމޫން ސިޔާސީ މައިދާނުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާނޭ ދުވަހަކަށެވެ. ސަބަބަކީ ގިނަ ޒަމާންތަކަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ފުރުއްވީތީ ދެވޭ ގަދަރެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅަކަށްވާތީ ކުރެވޭ އިހްތިރާމެވެ. މައުމޫނާ މެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އޮތް ހަމްދަރުދީއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދު ފުރިހަމަވާން އުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބުނެވެ. 25 ޖެނުއަރީ 2010 ވީ ދުވަހު، މެންދުރު 1:00 ހާއިރު ރައީސް މައުމޫންގެ ޚާއްސަ ނޫސްކޮންފަރެންސެއް ޓީވީއެމް ސްޓޫޑިއޯގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެނޫސްކޮންފަރެންސް ޓީވީއެމުންނާއި އެހެންވެސް ބައެއް ޗެނަލްތަކުން ލައިވްކުރިއެވެ. އަޅުގަނޑު ބަލަމުންދިޔައީ ޓީވީއެމް މެދުވެރިކޮށެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ވާހަކަ ކިތަންމެހާވެސް ޝައުގުވެރިއެވެ.