2006-12-22

އިނގިރޭސި ސަފީރު، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގައިއިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު ޑޮމިނިކް ޗިލްކޮޓް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވިއެވެ. 3 ޑިސެމްބަރު 2006 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައެވެ. ޚާއްސަ މެހްމާނެއްގެ ގޮތުން ޗިލްކޮޓް ތަގުރީރުކުރެއްވި، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 17 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ޗެއާޕާސަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) އެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު މެންބަރުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޗިލްކޮޓް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ އެންމެން އެކުވެގެން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. '' ޑިމޮކްރަސީ ތައާރަފްކުރުން ވެގެންދާންވާނީ ސިޔާސީ ނުވަތަ ޕާޓީތަކުގެ ކަމަކަށްނޫން. އެކަމަކު ގައުމީ ކަމަކަށް. އިސްލާހީ އެޖެންޑާގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމަށް ސަރުކާރުންވެސް އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ހުރިހާ ކަމެއް  ގޯހުން ގޯހަށް ދިއުން'' ޗިލްކޮޓް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިރީގައި މިބަލައިލަނީ ޗިލްކޮޓްގެ ވާހަކަފުޅުން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާ ތަކަށެވެ.