2006-11-24

އޭއް! އޯއި! ކުޑަކުދިން ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރުކުރާށޯއި!


ކުޑަކުދިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ އާކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެވާހަކައަކީ އާވާހަކައެއްވެސް ނޫނެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އެކަން ހަނދާން ކޮށްދެއްވައެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރި ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްވެސް ކުރައްވައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް ހުއްޓުމެއް ނައެވެ. މިވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިކަމަކީ ކޮންބަޔަކު ކުރުވާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ސިކުނޑިތައް ޖެއްސުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާ ވާހަކައެވެ. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ ފުޅެކެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެވެސް މިގައުމުގައި ކަންހިނގަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ. އަޅުގަނޑަށް ނޭނގިގެން މިއުޅެނީ ރައީސް މައުމޫން އެވިދާޅުވާ ބަޔެކެވެ. އެބަޔަކީ ކޮން ބައެއް ކަމެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެބަޔަކީ ކޮންބައެއް ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުންނަށް ޚާއްސަ ވެފައިވާ ދެސިފައެއް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެބަޔަކީ ދުރުވިސްނުމެއް ނެތް ބަޔެކެވެ. ނުވަތަ އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިގެންވާ ބަޔެކެވެ.

2006-11-11

އަހަރެން - އަހަރެން - އަހަރެން


ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި މަހުގެ 10 ވީ ހުކުރު ދުވަހު އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވިއިރު ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު އެހާމެ ބޭނުންތެރި ވާހަކަތަކެއް ވިދާޅުވެފައެވެ. މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޒުހަރު ޔުނިވަރސިޓީން ކިޔަވާވިދާޅުވެގެން ވަޑައިގަތް ދުވަސްވަރުވެސް ވަނީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ގައި އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ދަރުސްތަކާއި ފަތުވާތައް މުހިންމުވެ ގިނަބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ އެ ސަބަބާހުރެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ކުރީގެ ފަތުވާތަކާއި ދަރުސްތައް ބަދަލުކުރައްވައި ''ޒަމާނަށް ފައްތަވައިގެން'' ބޭނުން ކުރައްވާ ކަމުގެ އިލްޒާމު ބައެއް ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވައެވެ. އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ. މިވާހަކައެވެ. ނޮވެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގެ ވާހަކައެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ ގަނޑުބެއްލެވުމެއްނެތި ހުކުރު ޚުތުބާ  ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް، އެދުވަހުގެ ޚުތުބާ ވިދާޅުވީ ގަނޑު ބައްލަވައިގެންނެވެ. އެ ވާހަކަތަކަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ވާހަކަތަކަކަށް ވެފައި އެ ޚުތުބާއަށް ލިބޭ ކުޑަވެސް އުނިކަމަކީ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ވެދާނެތީވެ ގަނޑު ބައްލަވައިގެން ވިދާޅުވީ ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރަމާހެވެ. މިކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލައިފާ ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވި ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދެމާހެވެ.