2013-09-12

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށްދޭ އިނާޔަތް ދޭންފެށުނީ ކިހިނެއް؟އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ނުވަތަ 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ދައުލަތުންދޭ އިނާޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ބުނާގޮތުން އެ އިނާޔަތް ހަމަޖެއްސެވީ ރައީސް މައުމޫނެވެ. އިނާޔަތް ދެއްވަން ނުފެއްޓެވި އުޅުއްވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީ އެވެ.  އަނެއްބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި އެ އިނާޔަތް ދޭންފެށީ އެކަން ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، އެ އިނާޔަތަކީ ވަކި މީހަކު ދޭންފެށި އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މި ދެންނެވި ތިންގޮތަށް އެކި މީހުންގެ ވާހަކަ ހުރިނަމަވެސް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ޚުދު އެމަނިކުފާނު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި އިނާޔަތެކެވެ.

2013-09-07

ރިޔާސީ އިންތިޚާބް، މައުމޫނާ ނުލާރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބްގެ ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅުގައި އެއް ނަމެއް އޮވެއެވެ. މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ނަމެވެ. އެނަން ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅަށް އައީ މީގެ ތިރީސް ފަސް އަހަރު ކުރިންނެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

1968 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން އައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްގޮތުން، ކުރިއަށް އޮންނަ ފަސް އަހަރު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަވާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅުއްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ކަންކުރަމުން އައި އުސޫލަކީ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުން، އެބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނަމެއް ލިޔުއްވުމަށްފަހު ފޮއްޓަކަށް ވައްޓަވާލައްވަނީއެވެ. އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ލިޔުއްވާފައި އޮންނަ ނަމަކަށް، މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ލިބުނީ ކަމަށް ބަލައި، އެބޭފުޅަކަށް އެކަން އަންގަނީއެވެ. ދެން އެބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ގަބޫލުކުރެއްވިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންގެވުމުން، ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން އެބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބް ކުރަނީއެވެ.

2013-09-06

އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި، ދެން އަމާނާތުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާށެވެމިލިޔުން މިލިޔަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ފަހު ޖަލްސާ ބަލައިލަން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ހުރެފައި، ރައްޓެއްސަކާއެކު ކޮފީއަކަށް އިންސާފްކޮށްލާފައި ގެއަށް އައިސްވަތްއިރު ފެނުނު ޚަބަރަކާ ގުޅިގެންނެވެ. "ގައުމައިގެން ކުރިއަށް" ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ޑިމޮކްރަސީ ދެމެހެއްޓުމަކީ ރައީސްވަހީދުގެ އަމާނާތެއް ކަމަށް ޚުދު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވުމުންނެވެ. 

ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އަމާނާތް ރައީސް ނަޝީދު އެކޭ އެއްވަރަށް ޑރ.ވަހީދުއާވެސް ހަވާލުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑރ.ވަހީދު ކަންކުރެއްވީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ އެއްބާރުލުން ރައީސް ނަޝީދަށް ދެއްވިތޯއެވެ؟