2011-09-14

ހޭޔަންބޯ ރިޕޯޓް: ހުރާގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ2011 ސެޕްޓެމްބަރު 9 ވީ ހުކުރު ދުވަހާ ދިވެހީން ކުރިމަތިލީ ހަމަ އާންމު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި. އުޑުމަތި ސާފު، ވައިމަޑު، އަދި ކަނޑުވެސް މަޑު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި. ނަމަވެސް، ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިވި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އެދުވަހަކީ ހިތާމަވެރި ދުވަހަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ. ހަމަ އެޔާއެކުހެން އެދުވަހުގެ ނަލަކަންވެސް، ބަނަކަމަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ.....