2006-01-06

ޓީވީއެމްގެ ޚަބަރު ކިޔާ އެނައުންސަރަކަށް އަޅުގަނޑުޓީވީއެމްގައި އެނައުންސަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ހޯދުމަށް އެ ޗެނަލުން އިއުލާން ކުރުމާއެކު 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތި ލިއެވެ. އެކި ދުވަސް މަތިން ހެދި، ސްކްރީން ޓެސްޓްތަކާއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ޓެސްޓްތަކަށްފަހު އެ އަދަދު 20 އަށް މަދު ކުރިއެވެ. އެ ވިހި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ އަޅުގަނޑެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކޯހެއް ހިންގިއެވެ. ޚާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ދިނެވެ. ކޯހުގައި ހިމެނުނު ހުރިހާ މީހުންހެން ފާސްވިއެވެ. އެމީހުންނަށް ޓީވީއެމްގެ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކުންނާއި ޚަބަރު ކިޔުމުން ފުރުސަތު ދިނެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުވިއެވެ.  


ޓީވީއެމްއިން އަޅުގަނޑާއެކުވި އެއްބަސްވުމަކީ "ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ޚަބަރު ކިޔާ އެނައުންސަރުންނާއި ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު ޚަބަރު ކިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން" އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2004 ގައެވެ. ޓީވީއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން މުޙައްމަދެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހައެއްކަ ފަހަރު، ހެނދުނު ދިހައެއްގެ ޚަބަރު ކިޔާނެ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. އަދި ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން ކުއްލި އަކަށް މެދުކެނޑުނެވެ. އެއްބަސްވުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެކަމަކު "ކޮންމެވެސް ކަމެއް" ވީއެވެ. 

ކަންވީގޮތް އެނގުނީ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. އެދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީ ލިޔުންތަކަށް ހަފުތާ މަޖައްލާތަކުގެ އަމާޒު އެނބުރުނު ދުވަސްވަރެވެ. އޭރު އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ ހަފުތާ މަޖައްލާ ފިޔެސް ގައެވެ. ފިޔެސްގެ ލިޔުންތައް ސިޔާސީ ވުމާއި އަޅުގަނޑުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ގަލަން ސިޔާސީ ވާހަކަތަކާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށުމުން ޓީވީއެމްގެ އިސްވެރިންނަށް ކަމުނުދިޔައީއެވެ. އެބޭފުޅުންނާމެދު، އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާއެއް ވީމާ ފާހަގަ ކޮށްލީއެވެ.

No comments:

Post a Comment

Your comment is awaiting moderation!