2013-08-12

ފެނުނު މަންޒަރު – 12 އޮގަސްޓް 2013މިއަދު މާލޭ، އަމީނީމަގުން ފެނުނު މަންޒަރަކީ، ހ.ޖަވާހިރު އައްސޭރީ ގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ބިޔަ ފޮޓޯއަކަށް ކުއްޖަކު ގާއުކާ މަންޒަރެވެ. ޓީންއޭޖްގެ އަހަރުތައް ނިމުމަކަ ހަމައަށް އައިސްފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެކުއްޖާއަކީ މުޅިއަކުން ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ކުއްޖެއް ކަމަކަށްވެސް ނުބެލެވެއެވެ. އޭނާ ހުރީ ބެކްޕެކެއް އަޅުވައިގެންނެވެ. އާންމުކޮށް އަތުގައި ގެންގުޅޭވަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިދައެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތެވެ. އެ ދިދަ މައިކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އަޑުހަރުކޮށް އޭނާ ކިޔަމުންދިޔައީ "މަ ޗިސް ޗިސް ކޮށްލިޔަސް، މަ ފިސް ފިސް ކޮށްލިޔަސް ނެތޭ ވެވޭކަށް ބާގީއަކަށް" މިހެންނެވެ. "ބާގީއަކަށް" ގޮވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ އޭނާގެ އިނގިލިން އިޝާރާތްކުރަނީ މައްޗަށް ހިއްލާފައިހުރި ޑރ.ވަހީދުގެ ކެމްޕޭން ފޮޓޯއަށެވެ. އަދި އެހެން ކިޔާ ނިންމާ ކޮންމެފަހަރަކުމެ ގާބުރިއަކުން އެފޮޓޯގައި ޖަހައެވެ.  އެވަގުތު އެސަރަހައްދުން ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު އެމަންޒަރުބަލަން ތިއްބެވެ. ފަސްވަރަކަށް މިނިޓް ވަންދެން އޭނާ އެހެން އުޅެލާފައި ހިނގައްޖެއެވެ.

No comments:

Post a Comment

Your comment is awaiting moderation!