2013-07-28

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބު ކުރުމުގައި އިއްތިފާގެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން އޮތީ މިއަދު އެވެ. މި އަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ގުރުއަތުލުމުން، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 ލިބިވަޑައިގަތީ ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމަށެވެ. 2 ލިބިވަޑައިގަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ހުންނަވައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކަށެވެ. 3 ލިބިވަޑައިގަތީ ޕީޕީއެމްގެ އަބްދުﷲ ޔާމީނަށެވެ. 4 ލިބިވަޑައިގަތީ އެމްޑީޕީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ އަޅާކިޔާއިރު ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބު ވުމުގައި އެއްގޮތް ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެފަހަރުގެ އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރެއްވި އަދި މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ގާސިމް އިބްރާހީމާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންނަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަތީ ހަމަ ކުރީ ފަހަރުވެސް ލިބިވަޑައިގަތް ނަންބަރެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބްގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގާސިމަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1 އެވެ. ނަޝީދަށް 4 އެވެ.

No comments:

Post a Comment

Your comment is awaiting moderation!