2014-08-21

މޮޔަމީހާ ގެއްލުވާލުން – އެތައް ބަޔަކަށް ދިން އިންޒާރެއް
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި "މޮޔަމީހާ"ގެ ނަން ބޭނުންކުރަމުންދާ، މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ މ.ޝައިނިންގ ސްޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ (28އ) ގެއްލުމަކީ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނު ސިހުމެކެވެ. އޭނާއަށް ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިއުމަކީ އަދި މާ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވާ ކަމެކެވެ. 7 އޮގަސްޓް 2014 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ހިނގާދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިވުނު އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު ރިޟްވާނު ގެއްލުނީއެއް ނޫނެވެ. ދުރާލާ ރާވައިގެން ބަޔަކު އޭނާ ގެއްލުވާލީ އެވެ. ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަކުންވެސް މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް ނުލިބެއެވެ. 

ރިޟްވާނަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައާއި މިނިވަން ނޫހުގައި ވަރަށް މިނިވަން ކަމާއެކު ކަންކަމަށާއި މީހުންނަށް ފާޑުކިޔާ ނޫސްވެރިއަކަށް ވުމުން، އެކަން ކުރި ބަޔެއްގެ އަނިޔާވެރިކަން ރިޟްވާނަށް އަމާޒުވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެފައިވަނީ އޭނާގެ މިނިވަން ޚިޔާލުކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގައި އޭނާ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ރިޟްވާނަށް މި ކުރިމަތިވި ހާދިސާއަކީ ނޫސްވެރިންނަށާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ މީހުނަށް ދިން އިންޒާރެކެވެ.

No comments:

Post a Comment

Your comment is awaiting moderation!